กรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์
กรุณาเติมข้อมูลให้ครบทุกช่องข้อมูล ถ้าไม่มีข้อมูลให้พิมพ์เครื่องหมายแดช (-)
ให้ละเว้นการใช้เครื่องหมาย ' หรือ , ในข้อมูลใดๆ

ผู้สมัครต้องศึกษาคู่มือรับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติก่อน
กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามคู่มือรับสมัคร
มหาวิมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ดาวน์โหลดประกาศ => คลิก
ประเภทการสมัคร:
 
สาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา: เลือกอันดับ1:          
เลือกอันดับ2:          
   
   
ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร:  
วัน เดือน ปี เกิด:  วันที่   เดือน   ปี พ.ศ. 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน:
ที่อยู่บ้านเลขที่:     หมู่ที่:
ตำบล:    อำเภอ:
จังหวัด:    รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
 
   
ปัจจุบันข้าเจ้ากำลังเรียน:              
สถาบัน:
อำเภอ:
จังหวัด:
ประเภทสถานศึกษา:  
สาย / แขนง / สาขา :
 
   
ได้คะแนนเฉลี่ย: GPAX     
 
 
  ท่านทราบการรับสมัครนักษึกษาใหม่จากที่ใด
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
พิมพ์ชุดตัวอักษรสีนำเงินที่เห็น: 29f24 : : 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดเป็นความจริง หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสมัครสอบคัดเลือก หรือข้อความที่กรอกในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์ ในทุกกรณี
                  
   
 
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3744-7043 มือถือ 09-2342-9696