กรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์
กรุณาเติมข้อมูลให้ครบทุกช่องข้อมูล ถ้าไม่มีข้อมูลให้พิมพ์เครื่องหมายแดช (-)
ให้ละเว้นการใช้เครื่องหมาย ' หรือ , ในข้อมูลใดๆ


ผู้สมัครต้องศึกษาคู่มือรับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติก่อน
กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามคู่มือรับสมัคร
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร

 
สาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา:          
ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร:  
วัน เดือน ปี เกิด:  วันที่   เดือน   ปี พ.ศ. 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน:
ที่อยู่บ้านเลขที่:     หมู่ที่:
ตำบล:    อำเภอ:
จังหวัด:    รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
 
   
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร:              
สถาบัน:
อำเภอ:
จังหวัด:
ประเภทสถานศึกษา:  
สาย / แขนง / สาขา :
 
   
ได้คะแนนเฉลี่ย:     
 
 
  ท่านทราบการรับสมัครนักษึกษาใหม่จากที่ใด
 
 
 
 
 
 
   
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับสมัคร
 
1. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการรับสมัคร
3. ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
   
  5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1= น้อยมาก
   
   
   
พิมพ์ชุดตัวอักษรสีนำเงินที่เห็น: 6e858 : : 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดเป็นความจริง หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือฝ่าฝืนระเบียบการสมัครสอบคัดเลือก หรือข้อความที่กรอกในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริง
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์ ในทุกกรณี
                 
   
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2909-1432 โทรสาร 0-2529-3598 เบอร์ภายใน 322 หรือ 323