กรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์
กรุณาเติมข้อมูลให้ครบทุกช่องข้อมูล ถ้าไม่มีข้อมูลให้พิมพ์เครื่องหมายแดช (-)
ให้ละเว้นการใช้เครื่องหมาย ' หรือ , ในข้อมูลใดๆ
   
   
 
 
   
 
   
สาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา:  
   
 
   
ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร: คำนำหน้าชื่อ: ชื่อ สกุล  
วัน เดือน ปี เกิด:  วันที่   เดือน   ปี พ.ศ. 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน:
ที่อยู่บ้านเลขที่:     หมู่ที่:
ตำบล:    อำเภอ:
จังหวัด:    รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
 
   
วุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร:             
สถาบัน:
อำเภอ:
จังหวัด:
ประเภทสถานศึกษา:  
สาย / แขนง / สาขา :
 
   
ได้คะแนนเฉลี่ย: GPAX GPA
    
 
   
พิมพ์ชุดตัวอักษรสีนำเงินที่เห็น: b3081 : : 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดเป็นความจริง หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสมัครสอบคัดเลือก หรือข้อความที่กรอกในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์  ในทุกกรณี
                   
   
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2909-1432 โทรสาร 0-2529-3598 เบอร์ภายใน 322 หรือ 323