คณะที่เปิดสอน

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการฯ)
-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์
-วท.บ.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
-วท.บ.มัลติมีเดียและแอนิเมชัน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสุงคมศาสตร์
คณะบริหารและการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิตศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือกโควตา คลิกที่นี่

- มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ผู้สอบได้กรอกใบรายงานขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบคัดเลือกโควตา)   ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   เพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวและนำไปยื่นรายงานตัวและชำระเงินค่ารายงานตัวด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ผู้สอบได้ทุกคนจะต้องกรอกใบรายงานตัวผ่านระบบนี้ทุกคน
เข้าสู่ระบบ
กรอกใบรายงานตัว เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา  2555 (รอบคัดเลือกโควตา) เฉพาะผู้สอบได้ตามประกาศ
     
เลขที่สมัครสอบ  
     
รหัสผ่าน(เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)  
   
   

การราย
การรายงานขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ยื่นเอกสารรายงานตัวและชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้วเท่านั้น
ยื่นใบรายงานตัวและชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ 
ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  เท่านั้น

     ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. กรอกใบรายงานตัว
3. พิมพ์ใบรายงานตัวด้วยกระดาษสีขาวขนาด A4  ความหนา 80  แกรม
4. นำรายงานตัวยื่รายงานตัว ณ หอประชุมไพรพะยิม ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
Mess **********************************

website hit counter
website hit counters