ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควต้าคณะ
สอบสัมภาษณ์วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น.
เอกสารผู้สอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมมา
1. ใบสมัคร
2. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
3. แฟ้มสะสมผลงาน Post Folio (สำหรับผู้สมัครสอบโควตาคณะ)

เลือกประเภท :               
 
เลือกการค้นหา: (พิมพ์เฉพาะชื่อไม่ต้องมีคำนำหน้า)