มหาวิทยาลัยจัดสอบได้ 110 คน ต่อรอบ /220คนต่อวัน หากท่านชำระเงินค่าสมัครล่าช้า วันเวลาสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขอให้ตรวจสอบ วันเวลาและสถานที่ ในการสอบข้อเขียน ที่เว็บไซต์ www.web2020.vru.ac.th
  

เลือกประเภท :               
 
เลือกการค้นหา: (พิมพ์เฉพาะชื่อไม่ต้องมีคำนำหน้า)
 

สถานที่สอบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ห้องสมุด) 
 
*โปรดตรวจสอบที่ป้ายประกาศมหาวิทยาลัยอีกครัง ผู้สมัครที่จ่ายเงินทางธนาคาร ทางมหาวิทยาลัยจะปรับข้อมูลการชำระเงิน วันอังคารและวันศุกร์รและวันศุกร์