เลือกประเภทรายชื่อ :        

เลือกการค้นหา


(พิมพ์เฉพาะชื่อไม่ต้องมีคำนำหน้าหรือนามสกุล)


ไม่พบรายการข้อมูล
 
*โปรดตรวจสอบที่ป้ายประกาศมหาวิทยาลัยอีกครัง สำหรับผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทรศัพท์ 0-2909-1432 โทรสาร 0-2529-3598 เบอร์ภายใน 322 หรือ 323