เข้าสู่ระบบ
รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

     
เลขที่สอบ  
     
เลขบัตรประชาชน  
   
   
Mess **********************************
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2909-1432 โทรสาร 0-2529-3598 เบอร์ภายใน 322 หรือ 323