รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี เสาร์ - อาทิตย์
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์)
สาขาและคุณสมบัติ  
  การสมัคร
  สมัครที่มหาวิทยาลัย
  ระหว่างวันที่ 11 กันยายน  ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 (ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ที่ฝ่ายการเงิน)
   
  สมัครออนไลน์
วันที่ 11 กันยายน  ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 (ชำระเงินค่าสมัครที่เค้าเตอร์เซอวิส ทุกสาขาจำนวน 300 บาท
  และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 )
   
  รับรายงานตัวและตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร
  ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม  2560
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  วันที่ 22 ธันวาคม 2560
   
  ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ทดแทนสาขาวิชาที่ปิด
  ระหว่างวันที่ 23-28 ธันวาคม 2560
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำหรับผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาใหม่
  วันที่ 3 มกราคม 2561
   
  ชำระเงินลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ
  วันที่ 7 มกราคม 2561 
   
  เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560                                                       
  วันที่ 20 มกราคม 2561
   
 
สาขา ที่สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่  17 ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. 
 1.  สาขาวิชานิติศาสตร์ สัมภาษณ์ ห้อง  8306   คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 2.  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  สัมภาษณ์ ห้อง MS 111  คณะวิทยาการจัดการ
   


สถานที่รับสมัครชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322