รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี เสาร์ - อาทิตย์
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เสาร์ - อาทิตย์
 
สาขาและคุณสมบัติ  
คู่มือรับสมัคร => คลิก  
  การสมัคร
  สมัครที่มหาวิทยาลัย
  ตั้งบัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 (ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ที่ฝ่ายการเงิน)
   
  สมัครออนไลน์
ตั้งบัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจำนวน 300 บาท
  และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 )
   
  รับรายงานตัวและตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอนได้
  วันที่ 4 ธันวาคม 2559 
   
  ชำระเงินลงทะเบียนและเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดได้
  วันที่ 11 ธันวาคม 2559
   
  ปฐมนิเทศ
  วันที่ 18 ธันวาคม 2559
   
  เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559                                                          
  วันที่ 7 มกราคม 2560
   


สถานที่รับสมัครชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322