รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี เสาร์ - อาทิตย์
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์)
สาขาและคุณสมบัติ  
  การสมัคร
  สมัครที่มหาวิทยาลัย
  วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ที่ฝ่ายการเงิน)
   
  สมัครออนไลน์
วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (ชำระเงินค่าสมัครที่เค้าเตอร์เซอวิส ทุกสาขาจำนวน 300 บาท
  และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 )
   
  รับรายงานตัวและตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร
  วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560
   
  ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้
  ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2560
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
  วันที่ 4 สิงหาคม 2560
   
  ชำระเงินลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ
  วันที่ 6 สิงหาคม 2560
   
  เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560                                                       
  วันที่ 19 สิงหาคม 2560
   


สถานที่รับสมัครชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322