รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2560
กำหนดการรับนักศึกษาโควตา ดาวน์โหลด <<
กำหนดการรับนักศึกษาโควตา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รอบที่ 4  
รับสมัคร
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มีนาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ชำระเงินลงทะเบียน วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รอบที่ 4  
รับสมัคร
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มีนาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ชำระเงินลงทะเบียน วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560
 
รอบที่ 5  
รับสมัคร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ชำระเงินลงทะเบียน วันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2560
 
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
รอบที่ 4  
รับสมัคร
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มีนาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ชำระเงินลงทะเบียน วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560
 
รอบที่ 5  
รับสมัคร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ชำระเงินลงทะเบียน วันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2560
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รอบที่ 4  
รับสมัคร
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มีนาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ชำระเงินลงทะเบียน วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560
 
รอบที่ 5  
รับสมัคร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ชำระเงินลงทะเบียน วันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2560
>> คลิกดาวโหลดน์รายละเอียดการสมัครโควต้า <<
 
 


สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322