รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร => คลิก สาขาและคุณสมบัติ => คลิก ดาวน์โหลดประกาศ => คลิก
 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาจันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2560
(เสียค่าสมัคร 300 บาท)
 
 
รับสมัคร
  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 ตุลาคม 2559 (รับสมัครออนไลน์)
  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 ตุลาคม 2559 (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท)
   
 
กำหนดวันสอบข้อเขียน

วัน /เดือน / ปี

ความรู้ความสามารถทั่วไป

ความถนัดของสาขาวิชา

29 ตุลาคม 2559

รอบเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.

รอบเช้า เวลา 11.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 15.00 – 16.00 น.

30 ตุลาคม 2559

รอบเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.

รอบเช้า เวลา 11.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 15.00 – 16.00 น.

สถานที่สอบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
 
สอบสัมภาษณ์
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
   
   
 
ปฏิทินการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์ - ศุกร์) ปีการศึกษา 2560)
 
 
 


สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322