รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร => คลิก ดาวน์โหลดแผ่นพับ => คลิก ดาวน์โหลดประกาศ => คลิก
 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2559
(เสียค่าสมัคร 300 บาท)
 
คลิกอ่านกำหนดการและรายละเอียดทุนการศึกษา => คลิก
รับสมัคร
  วันที่ 20 ตุลาคม 2558 - วันที่ 18 ธันวาคม 2558 (รับสมัครออนไลน์)
  (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558)
  วันที่ 20 ตุลาคม 2558 - วันที่ 18 ธันวาคม 2558 (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท)
   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
  วันที่ 22 ธันวาคม 2558
 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2558
  - สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์)
  - สอบข้อเขียน เวลา 11.00 – 12.00 น. (วิชาความถนัดของสาขาวิชา สำหรับบางสาขาวิชา)
  - สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน
  วันที่ 29 ธันวาคม 2558
 
เปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2559
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับทุน มีดังนี้
  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  2. มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2558
  3. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครได้เพียง 1 ทุน จากทุนวไลยอลงกรณ์ 1  ทุนวไลยอลงกรณ์ 2 และทุนจิตอาสา
  4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
  5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
 
 


สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322