รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร => คลิก สาขาและคุณสมบัติ => คลิก ดาวน์โหลดประกาศ => คลิก
 
มหาวิทยาลัยจัดสอบได้ 110 คน ต่อรอบ /220คนต่อวัน หากท่านชำระเงินค่าสมัครล่าช้า วันเวลาสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไปขอให้ตรวจสอบ วันเวลาและสถานที่ ในการสอบข้อเขียน ที่เว็บไซต์ www.vru.ac.th หรือ ที่เว็บไซต์ www.web2020.vru.ac.th

 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาจันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2560
(เสียค่าสมัคร 300 บาท)
  
หมายเหตุมหาวิทยาลัยได้เพิ่มรอบสอบของเดือนพฤษภาคมจากเดิมคือเพิ่มวันสอบเป็น 13-14 พฤษภาคม 2560
รับสมัคร
  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 มิถุนายน 2560 (รับสมัครออนไลน์)
  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 มิถุนายน 2560 (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท)
   
 
กำหนดวันสอบข้อเขียน

วัน /เดือน / ปี

ความรู้ความสามารถทั่วไป

ความถนัดของสาขาวิชา

24 มิถุนายน 2560

รอบเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.

รอบเช้า เวลา 11.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 15.00 – 16.00 น.

25 มิถุนายน 2560

รอบเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.

รอบเช้า เวลา 11.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 15.00 – 16.00 น.

สถานที่สอบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 มิถุนายน 2560
 
สอบสัมภาษณ์
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
   
   
 
ปฏิทินการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จันทร์ - ศุกร์) ปีการศึกษา 2560)
 
 
 


สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322