รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร => คลิก
ดาวน์แผ่นพับ => คลิก
ดาวน์โหลดประกาศ => คลิก
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2558
รอบที่ 1ทุนวไลยอลงกรณ์ 1 ทุนวไลยอลงกรณ์ 2 และรับตรง
(เสียค่าสมัคร 300 บาท)
 
 
รับสมัคร
  วันที่ 1 กันยายน 2557 - วันที่ 15 ตุลาคม 2557 (รับสมัครออนไลน์)
  (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557)
  วันที่ 1 กันยายน 2557 - วันที่ 17 ตุลาคม 2557 (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท)
   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
  วันที่ 20 ตุลาคม 2557
 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
  สอบข้อเขียนวันที่ 23 ตุลาคม 2557 (วันปิยมหาราช)
  - สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์) และ เวลา 11.00 – 12.00 น.
  (วิชาความถนัดของสาขาวิชา สำหรับบางสาขา)
  สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 ตุลาคม 2557
  - สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น. (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อันดับ 2
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
 
สอบสัมภาษณ์อันดับ 2 (สอบสัมภาษณ์ที่คณะ)
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
  - สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
 
ชำระเงินลงทะเบียน (งานการเงิน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี)และทำบัตรนักศึกษา (ธนาคารกรุงไทย)
  17 พฤศจิกายน 2557
 
ปฐมนิเทศและรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ (อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์)
  วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2558
 
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา)
  วันที่ 10 สิงหาคม 2558
 
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (งานอนามัย)
  วันที่ 11 สิงหาคม 2558
 
 
ทุนวไลยอลงกรณ์ 1
สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยให้ทุนเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร 30 ทุนเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ทุน
และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ทุน คุณสมบัติจบ ม.6 หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนตั่งแต่ 3.50 ขึ้นไป คลิกอ่านรายล่ะเอียด
 
ทุนวไลยอลงกรณ์ 2
สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 100 ทุน เป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 ทุน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ทุน
คุณสมบัติจบ ม.6 หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 คลิกอ่านรายล่ะเอียด
 
โครงการพี่ชวนน้อง
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อยและสมบูรณ์พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรนักศึกษา
- คุณสมบัติผู้สมัครใหม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน 5 คนขึ้นไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1 ภาคการศึกษา
- ผู้สมัครใหม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน 10 คน ขึ้นไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนยกเว้น ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 2 ภาคการศึกษา
 
 


สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322