รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร => คลิก ดาวน์โหลดแผ่นพับ => คลิก ดาวน์โหลดประกาศ => คลิก
 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาจันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2559
(เสียค่าสมัคร 300 บาท)
 
คลิกอ่านสาขาและคุณสมบัติของผู้สมัคร => คลิก
รับสมัคร
  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (รับสมัครออนไลน์)
  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท)
   
 
สอบสัมภาษณ์
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
 
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  วันที่ 1 สิงหาคม 2559
 
เปิดภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2559
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 
คลิกอ่านสาขาและคุณสมบัติของผู้สมัคร => คลิก
 
 
 


สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322