รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร => คลิก
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2557
รอบที่ 3 วิธีรับตรง
(เสียค่าสมัคร 300 บาท)
 
 
รับสมัคร
  วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ถึง วันอังคารที่ 1 กรกฏาคม 2557 (รับสมัครออนไลน์)
  (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557)
  วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท)
   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
  วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2557
 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
  วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
  - สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์) และ เวลา 11.00 – 12.00 น.
  (วิชาความถนัดของสาขาวิชา ส้าหรับบางสาขาในคณะครุศาสตร์)
  - สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2557
 
สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เลือกอันดับ 1)
  วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
 
รายงานตัวชำระเงินและชำระเงิน วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
 
ทุนวไลยอลงกรณ์ 1
สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยให้ทุนเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร 30 ทุนเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ทุน
และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ทุน คุณสมบัติจบ ม.6 หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนตั่งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 
ทุนวไลยอลงกรณ์ 2
สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 100 ทุน เป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 ทุน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ทุน
คุณสมบัติจบ ม.6 หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
 
โครงการพี่ชวนน้อง
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อยและสมบูรณ์พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรนักศึกษา
- คุณสมบัติผู้สมัครใหม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน 5 คนขึ้นไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1 ภาคการศึกษา
- ผู้สมัครใหม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน 10 คน ขึ้นไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนยกเว้น ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 2 ภาคการศึกษา
 
 


สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322