รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร => คลิก ดาวน์โหลดแผ่นพับ => คลิก ดาวน์โหลดประกาศ => คลิก
 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาจันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2559
(เสียค่าสมัคร 300 บาท)
 
คลิกอ่านสาขาและคุณสมบัติของผู้สมัคร => คลิก
รับสมัคร
  วันที่ 11 มกราคม 2559 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 (รับสมัครออนไลน์)
  (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559)
  วันที่ 11 มกราคม 2559 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท)
   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 
 
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
 
เปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2559
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับทุน มีดังนี้
  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  2. มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
  3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
 
 


สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322