รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร => คลิก ดาวน์โหลดแผ่นพับ => คลิก ดาวน์โหลดประกาศ => คลิก
รายละเอียดโควตาคณะวิทยาศาสตร์ฯ รายละเอียดโควตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียดการรับตรงของวิทยาลัยนวัตกรรม  
 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2558
(เสียค่าสมัคร 300 บาท)
 
 
รับสมัคร
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 (รับสมัครออนไลน์)
  (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558)
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท)
   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
  - สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์)
  - สอบข้อเขียน เวลา 11.00 – 12.00 น. (วิชาความถนัดของสาขาวิชา สำหรับบางสาขาวิชา)
  - สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อันดับ 2
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาอันดับ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
 
สอบสัมภาษณ์อันดับ 2
  สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมสาขาอันดับ 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.000 – 12.00 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติมสาขาอันดับ 2) วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
 
ชำระเงินลงทะเบียน (งานการเงิน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี)
  รายงานตัวชำระเงินลงทะเบียนและทำบัตรนักศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
 
 
 


สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322