การสมัคร
  สมัครที่มหาวิทยาลัย
  วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 (ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ที่ฝ่ายการเงิน เวลา 8.30 - 15.30 น.)
  สถานที่ ห้องสำนักคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ
   
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 25 มิถุนายน 2560 หน้าเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์
   
  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบสถานที่ทางเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ เริ่มเวลา 9.00 น.
   
  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าศึกษา
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หน้าเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์
   
  รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2560  (ณ ห้อง 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
   
  เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560                                                         
  วันที่ เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบในวันรายงานตัว
   

สถานที่รับสมัคร
คณะครุศาสตร์ ห้องสำนักคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-529-3099
http://edu.vru.ac.th