รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
     
  การสมัครภาคปกติ การสมัครภาคพิเศษ
  สมัครที่มหาวิทยาลัย สมัครที่มหาวิทยาลัย
  ตั้งแต่บัดนี้  - ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 (ชำระเงินค่าสมัครภาคปกติ 400 บาท ที่ฝ่ายการเงิน) ตั้งแต่บัดนี้  - ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2560 (ชำระเงินค่าสมัคร 700 บาท ที่ฝ่ายการเงิน)
     
  สมัครออนไลน์ สมัครออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้  - ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 (ชำระเงินค่าสมัครภาคปกติ 400 บาท ที่ฝ่ายการเงิน) ตั้งแต่บัดนี้  - ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2560 (ชำระเงินค่าสมัคร 700 บาท ที่ฝ่ายการเงิน)
     
  ส่งเอกสารประกอบสมัครเพื่อตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร ส่งเอกสารประกอบสมัครเพื่อตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร
  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม  2560 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม  2560
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
  วันที่ 8 ธันวาคม 2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2560
     
  วันสอบคัดเลือก วันสอบคัดเลือก
  วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 วันที่ 6-7 มกราคม 2561
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
  วันที่ 25 ธันวาคม 2560 วันที่ 8 มกราคม 2561
     
  ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศ
  วันที่ 8 มกราคม 2561  วันที่ 7 มกราคม 2561 
     
  เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560                                                        เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560                                                       
  วันที่ 15 มกราคม 2561 วันที่ 20-21 มกราคม 2561
     


สถานที่รับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ 0-2529-1638 โทรสาร 0-2529-1638 เบอร์ภายใน 488 มือถือ 0811101153