รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
 
     
  การสมัครภาคปกติ การสมัครภาคพิเศษ
  สมัครที่มหาวิทยาลัย สมัครที่มหาวิทยาลัย
  ตั้งแต่บัดนี้  - ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2560 (ชำระเงินค่าสมัครภาคปกติ 400 บาท ที่ฝ่ายการเงิน) ตั้งแต่บัดนี้  - ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 (ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ที่ฝ่ายการเงิน)
     
  สมัครออนไลน์ สมัครออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้  - ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2560 (ชำระเงินค่าสมัครที่เค้าเตอร์เซอวิส ทุกสาขาภาคปกติ 400 บาท ตั้งแต่บัดนี้  - ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 (ชำระเงินค่าสมัครที่เค้าเตอร์เซอวิส ทุกสาขาภาคปกติ 500 บาท
  และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ) และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 )
     
  ส่งเอกสารประกอบสมัครเพื่อตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร ส่งเอกสารประกอบสมัครเพื่อตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร
  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม  2560 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม  2560
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
  วันที่ 8 ธันวาคม 2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2560
     
  วันสอบคัดเลือก วันสอบคัดเลือก
  วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 วันที่ 6-7 มกราคม 2561
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
  วันที่ 25 ธันวาคม 2560 วันที่ 8 มกราคม 2561
     
  ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศ
  วันที่ 8 มกราคม 2561  วันที่ 7 มกราคม 2561 
     
  เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560                                                        เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560                                                       
  วันที่ 15 มกราคม 2561 วันที่ 20-21 มกราคม 2561
     


สถานที่รับสมัครชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322