การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐร่วมกับมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการขอเงินลดหย่อน

1. ศึกษารายละเอียดของการลดหย่อนและคืนเงิน 
2. เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ ผูกกับเลขบัตรประชาชน(กรณีที่มีแล้วไม่ต้องดำเนินการ ถ้ายังไม่เคยมีให้ดูรายละเอียด >>คลิก)
3. รอรับเงินหลังจากยืนยันสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะโอนเงินให้ทันทีที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวง อว.

3.1 กรณีที่นักศึกษาจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

  • ยืนยันสิทธิ์รับเงินค่าลดหย่อน เมื่อได้รับอนุมัติจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนักศึกษา

3.2 กรณีที่นักศึกษายังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

  • ยืนยันสิทธิ์รับเงินค่าลดหย่อน และพิมพ์ใบชำระค่าลงทะเบียน เพื่อไปชำระเงินค่าลงทะเบียนตามกำหนดของมหาวิทยาลัย

3.3 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ./กรอ.

    กรณีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
  • 1. ยืนยันสิทธิ์รับเงินค่าลดหย่อน เมื่อได้รับอนุมัติจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนักศึกษา
  • 2. ให้เข้าระบบ DSL เพื่อแก้ไขแบบเบิกเงินกู้ยืม
    กรณียังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
  • 1. ยืนยันสิทธิ์รับเงินค่าลดหย่อน และพิมพ์ใบชำระค่าลงทะเบียน เพื่อไปชำระเงินค่าลงทะเบียนตามกำหนดของมหาวิทยาลัย
  • 2. ให้เข้าระบบ DSL เพื่อแก้ไขแบบเบิกเงินกู้ยืม

การลดหย่อนและข้อกำหนด

เงินลดหย่อน 50% แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 30% เป็นเงินสนับสนุนจากรัฐ (หรือในกรณีที่ค่าเทอมสูงกว่า 50,000 ดูภาพด้านล่าง)
ส่วนที่ 2 20% เป็นเงินจากมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์รับลดหย่อนในส่วนที่ 1 (ส่วนที่เป็น 30% จาก พ.ร.บ. เงินกู้ของภาครัฐ)

1. มีสัญชาติไทย
2. ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564
3. หากลงทะเบียนในหลายสถานศึกษา จะต้องเลือกรับสิทธิ์ที่เดียวเท่านั้น
4. ไม่เป็นผู้ที่รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
5. ยินดีที่จะส่งมอบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) ในการเบิกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปเบิกจ่ายกับรัฐ

ช่องทางการคืนเงิน

 ดำเนินการคืนผ่านบัญชี Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น

FAQ เงินลดหย่อน

ถาม: เงินลดหย่อนที่จะรับจากภาครัฐโดยอัตโนมัติเลยหรือไม่
ตอบ
: ไม่ได้ เพราะ
1. เงินที่มาจากรัฐคือเงินกู้ที่รัฐต้องเป็นหนี้ ท่านจะต้องยืนยันเพื่อจะมีหลักฐานการขอใช้สิทธิ์ ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับเงินช่วยเหลือนี้ในระบบได้ แต่ถ้าท่านจะขอรับสิทธิ์นี้ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับเงินจากภาครัฐดังกล่าว
2. ระบบการเงินจะดำเนินการต่อไม่ได้เนื่องจากไม่ทราบผลการเลือกของท่าน

FAQ เกี่ยวกับ Prompt Pay

ถาม: เลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน ผูกกับบัญชีธนาคาร ….. อยู่ จะสามารถรับเงินคืนได้หรือไม่
ตอบ: เลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน จะผูกบัญชีของธนาคารใดก็ได้ (บัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น)

ถาม: บัญชีที่อยากจะให้เงินเข้า ไปผูกเลข Prompt Pay หมายเลขโทรศัพท์มือถืออยู่ จะทำอย่างไร
ตอบ: บัญชีธนาคาร 1 บัญชี สามารถผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข + หมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกสูงสุด 3 หมายเลข ในเวลาเดียวกัน แต่การคืนเงินในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสั่งจ่ายผ่านเลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น ดังนั้นขอให้นักศึกษาดำเนินการผูกบัญชีธนาคาร กับเลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน เตรียมพร้อมไว้ให้เรียบร้อย

ถาม: กรณีเลขประจำตัวประชาชนถูกใช้ไปกับการผูกบัญชีธนาคารไปแล้ว จะสามารถผูกซ้ำได้หรือไม่
ตอบ: ไม่สามารถผูกซ้ำได้ เนื่องจาก Prompt Pay 1 หมายเลข (กรณีนี้ เลขประจำตัวประชาชน) จะสามารถผูกได้กับ 1 บัญชีเงินฝากธนาคาร เท่านั้น ดังนั้นหากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนบัญชีที่จะใช้ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน จะต้องทำการยกเลิกการผูกเลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน กับบัญชีธนาคารเดิมก่อน แล้วค่อยนำเลข Prompt Pay บัตรประจำตัวประชาชน ไปผูกกับบัญชีธนาคารใหม่

FAQ เกี่ยวกับ กยศ./กรอ.

ถาม: เป็นผู้กู้รายเก่า ไม่ต้องการลดยอดหนี้แต่ต้องการเป็นเงินคืนเข้า Prompt Pay ได้หรือไม่
ตอบ: ไม่ได้ ตามข้อกำหนดของเงินพรบ. เงินกู้จากภาครัฐ และ กรอ. /กยศ.

ถาม: นักศึกษาที่กู้ กยศ./กรอ. จะได้รับลดหย่อนหรือไม่ อย่างไร
ตอบ: นักศึกษาที่กู้ กยศ./กรอ. ทุกรายจะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ

ถาม: นักศึกษา กยศ./กรอ. ที่ชำระเงินสดไปแล้วก่อนหน้านี้ จะได้รับเงินคืนอย่างไร
ตอบ: นักศึกษาต้องไปยืนยันสิทธิ์รับเงินค่าลดหย่อนในระบบของมหาวิทยาลัยและยืนยันในระบบ DSL  เมื่อได้รับอนุมัติจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนักศึกษา

ถาม : กรณีที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าลดหย่อนต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ: นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์เพิ่มเติมจาก (คลิกลิ้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และติดตามขั้นตอนการดำเนินงานจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในภายหลังที่ http://acad.vru.ac.th )