รับสมัครนักศึกษาภาคปกติรอบ 3 เริ่มวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 - 3 กรกฎาคม 2558
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
   


(อาทิตย์)

รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
 
 
 


 

สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322