เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2560
เป็นต้นไป (รอบรับตรง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เมษายน 2560  
   
รับสมัครภาคพิเศษ   
เปิดรับสมัครตั้งแต่งบัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2559  
   
   
 

สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322