เรียนที่ปทุมธานี เรียนที่สระแก้ว เรียนที่ปทุมธานี
   
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2559
     
เรียนที่ปทุมธานี   เรียนที่ปทุมธานี
รับสมัครภาคพิเศษ   
เปิดรับสมัครวันที่ 2 พฤษภาคม  ถึง 31 กรกฎาคม 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มิถุนายน 2559  
   
     
 

สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322