รับสมัครนักศึกษาภาคปกติวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
   


(อาทิตย์)

รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
 
 
 


 

สถานที่รับสมัครกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322