ผู้ที่สมัคร สายครุศาสตร์ รอบ3 อาจเปิดเพิ่มในบางสาขา
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 3 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
 


รับสมัครออนไลน์ 14 ก.ย.56 - 18 เม.ย. 57
 
 
 


 

สถานที่รับสมัครกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322