เรียนที่ปทุมธานี เรียนที่สระแก้ว เรียนที่ปทุมธานี
   
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2559
     
เรียนที่ปทุมธานี เรียนที่สระแก้ว เรียนที่ปทุมธานี
รับสมัครภาคพิเศษ   
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2559    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์ - อาทิตย์ <<คลิก    
     
 

สถานที่รับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-5290674-7 กด 3 หรือต่อ 323,322